REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

KOGENA SP. Z O.O.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Kogena Sp. z o.o., Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, KRS 0000721255
 2. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział, w jakikolwiek sposób, w warsztatach bądź innych projektach organizowanych przez Kogena Sp z o.o.
 3. Warsztaty – proces edukowania, mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności. Termin oraz przedmiot warsztatu, każdorazowo, w sposób szczegółowy, określony jest w ofercie.
 4. Inne projekty – zajęcia niebędące warsztatami, a prowadzone przez Kogena Sp. z o.o. np.  webinary. Postanowienia dotyczące warsztatów stosuje się także w przypadku innych projektów.
 5. Cena – wartość wyrażona w jednostce pieniężnej, każdorazowo określona w ofercie warsztatu, którą Uczestnik zobowiązany jest uiścić Organizatorowi z tytułu uczestnictwa w warsztacie bądź innym projekcie.
 6. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 8. Każdego Uczestnika oraz subskrybenta newsletterów należących do Kogena Sp z o.o. obowiązuje aktualna treść Regulaminu.
 9. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w warsztatach lub innych projektach Kogena jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

 

 1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w warsztacie dokonuje zgłoszenia i rezerwacji miejsca poprzez elektroniczną rejestrację dostępną na stronie www.kogena.com w zakładce „Zapisz się” oraz wpłatę należnej kwoty na konto wskazane przez organizatora.
 2. Z chwilą wysłania, drogą mailową, potwierdzenia dokonania opłaty za warsztat, proces zgłoszenia uczestnictwa uważa się za zakończony.
 3. Wysokość ceny, zgodnie z ofertą, może różnić się w zależności od formy lub terminu zgłoszenia uczestnictwa.

III REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Rezygnację z uczestnictwa w warsztacie należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: [email protected]
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Uczestnikowi, alternatywnie, przysługuje:
  – zwrot uiszczonej ceny, pomniejszony o koszty prowizji pobieranej w systemach płatności,
  – możliwość wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych poprzez uczestnictwo w innym warsztacie o wartości równej wartości szkolenia, z którego Uczestnik zrezygnował.
 3. Dokonując rezygnacji, Uczestnik zobowiązany jest wskazać w treści wiadomości mailowej, z której wskazanej powyżej możliwości chce skorzystać. W braku wymaganego oświadczenia, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia sprawy.
 4. W przypadku rezygnacji z warsztatu przez Uczestnika później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) lub nie wzięcia udziału w warsztacie, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny warsztatu.
 5. Nieobecność na warsztacie (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

IV ZMIANY DOTYCZĄCE WARSZTATÓW

 1. W przypadku zmiany terminu warsztatu przez Organizatora, według wyboru Uczestnika, Organizator zwróci wpłaconą cenę w całości albo przeprowadzi warsztat w innym wskazanym przez siebie terminie.
 2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej warsztat.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników oraz w innych przypadkach losowych. W powyższej sytuacji Uczestnik może żądać zwrotu wpłaconej ceny albo wykorzystać uiszczoną kwotę pieniężną w ramach innego warsztatu o tożsamej wartości.
 4. O przedmiotowych zmianach Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem warsztatu.

V POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kogena Sp. z o.o. nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników systemu. Wykorzystują je tylko i wyłącznie do celów realizacji warsztatów, a także do celów promocji warsztatów i wydarzeń organizowanych w jego ramach i we współpracy ze swoimi partnerami.
 2. W czasie korzystania z serwisu www.kogena.com oraz www.kierunekkariery.pl, Uczestnik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wskazane dane, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wyjątkowo Uczestnik może zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.
 3. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
 4. Zapisując się na warsztaty, Uczestnik wyraża zgodę na dodanie Jego adresu mailowego do newslettera.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki swojej działalności (np. zapisanie się Uczestnika na listę mailingową lub zakup produktu). Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do warsztatu (np. raporty, dodatkowe materiały i promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia).
 6. Uczestnik ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z bazy poprzez wysłanie maila o stosownej treści.
 7. Biorąc udział w szkoleniu, Uczestnik wyraża zgodę, na wykorzystanie Jego wizerunku do celów promocyjnych Kogena Sp. z o.o. poprzez publikację zdjęć lub filmów z Jego udziałem bądź w innym podobny sposób.
 8. Wszelkie materiały udostępniane Uczestnikom w trakcie warsztatów, a także na stronie internetowej www.kogena.com oraz kierunekkariery.pl stanowią własność Kogena Sp. z o.o. i mogą być rozpowszechniane lub w innym sposób przetwarzane tylko za wyraźną zgodą Kogena Sp. z o.o..
 9. Kogena Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialne za politykę prywatności innych firm, których linki/adresy zamieszczone są na stronie firmy.

VI CHARAKTER WARSZTATÓW

 1. W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania Uczestnika w trakcie szkoleń, Trener lub Koordynator, ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie warsztatu, bez prawa do zwrotu opłaconej kwoty. Organizator, Trenerzy i Koordynatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Uczestnika w miejscu prowadzonych warsztatów.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem rozstrzygane będą polubownie.
 2. W przypadku, gdy rozwiązanie konfliktu drogą ugodową okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona zostanie według siedziby organizatora (Dz.U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).